info@arbete-konst.se

Psykodrama är en väldigt öppen metod, där psykodramaledaren kan integrera alla tänkbara tekniker som överskrider det talade ordet.

Psykodrama betyder att spela upp sitt liv på en scen. Upphovsmannen Jakob Levi Moreno beskrev det som ”vetenskap som med dramatiska medel vill utforska sanningen om livet och relationer människor emellan”.

Morenos psykodramastil fokuserade mycket på ordet drama – handling.

Vi fokuserar på ordet Psyke i vår psyko- dramastil huvudsakligen för att påbörja en livslång utvecklingsprocess för varje enskild deltagare. Vår erfarenhet är att denna individuella livslånga utvecklings-process påbörjas bäst inom ramen för en grupp.

Psyke, så som vi vill se det, syftar inte bara på psyket i gängse mening utan ordet kommer från Psyke, den grekiska halvgudinnan, som föddes som en vanlig dödlig med en skönhet utan like. En skönhet som beredde henne bara lidande och smärta.
Sagan berättar att Psyke förenar sig med Eros, förlorar honom men efter långt och enträget sökande, många vedermödor och umbäranden kan hon återförena sig med sin Eros och uppnå gudomlighet.Psykodrama
Vilka lärdomar kan vi dra av alla de vedermödor, umbäranden och glädjestunder som de flesta av oss har varit med om?

Vi använder i våra psykodramagrupper bara i andra hand de gängse psykologiska förklaringsmodellerna.
I första hand använder vi multikulturella sagor, myter och poesi. De är männsklig-hetens läkemedel som har viskat tidlös insikt och vägledning i livets alla skeden. De har gett mod och hopp till människan i dess sökande efter väg och sammanhang i detta liv. Kanske också till dig.


Vilka lärdomar kan vi dra av alla de vedermödor umbäranden och glädjestunder som de flesta av oss har varit med om?